Datasheets - 液晶显示器

小节: "液晶显示器"
制造商
Midas Powertip
搜索结果: 5 输出量: 1-5

视图: 清单 / 图片

  1. 字母数字LCD,16 x 2,3V至5V,I2C
  2. Datasheet Midas MCCOG21605B6W-FPTLWI
    字母数字LCD,16 x 2,白底黑字,3V至5V,I2C,英语,日语,透反射
  1. Datasheet Midas MCCOG21605B6W-SPTLYI
    字母数字LCD,16 x 2,黄/绿黑,3V至5V,I2C,英语,日语,透反射
  2. Datasheet Midas MCCOG21605B6W-BNMLWI
    字母数字液晶显示器,16 x 2,蓝色底白字,3V至5V,I2C,英文,日文,透射式